A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex önismereti személyiségfejlesztő program.
A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex személyiségfejlesztő önismereti program és kutatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti (Szabadalmi) Hivatalában nyilvántartva. (Y1500649/3; 004339) 2014. 12. 15.
Programjainkról a 30/960-4825-ös telefonszámon érdeklődhetsz.


"Szívünk háza"-projekt© és kutatás
Adatkezelési és titoktartási nyilatkozat


Garantáljuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, csak kapcsolattartás érdekében kértük, másra nem használjuk fel, és nem adjuk ki harmadik félnek.

A regisztrálást követően küldünk egy regisztrációt megerősítő e-mailt (levelet), kérjük a benne lévő linkre kattintással 48 órán belül erősítse meg regisztrációjának rögzítését!
Keresse meg levelünket a levelezőprogramjában!
Előfordulhat, hogy a saját levelezőprogramja beállítása miatt, a spam- vagy levélszemét-mappába helyeződik a regisztrációt megerősítő levelünk. Kérjük, hogy - ebben az esetben - a levelezőjét állítsa be úgy, hogy leveleink ne a spam-mappába érkezzenek!


Jelentkezésemmel hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy adataim nyilvántartásának törlését bármikor (indoklás nélkül is) kérhetem, egy a "Szívünk háza" részére küldött e-mailben, amely alapján 3 munkanapon belül törüljük adatait.

Adattörlés után az adattörlést kérő e-mailt 5 évig megőrizzük.

  1. Alulírott regisztráltként kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomban foglalt kötelezettségek teljesítéséért teljes anyagi, büntetőjogi és erkölcsi felelősséget vállalok.
  2. Tudomásul veszem, hogy önkéntes munkám során köteles vagyok a "Szívünk háza" projekt és kutatás érdekeinek védelmére, köteles vagyok továbbá a tevékenységem során tudomásomra jutott adatokat, információkat, valamint a projekt vezetőjére, tagjaira, illetve tevékenységére vonatkozó információkat megőrizni.
  3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy ezen információkon túlmenően sem közölhetek illetéktelen személlyel semmilyen olyan adatot, amely tevékenységemmel összefüggésben jutott tudomásomra, és amelynek közlése a "Szívünk háza" projekt és kutatásra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
  4. Tudomásul veszem, hogy ha a titoktartási kötelezettségemet bármilyen módon megszegem, akkor a "Szívünk háza" projekt és kutatás vezetője a kötelezettségszegésből eredő károk teljes megtérítésére kötelezhet.
  5. Tudomásul veszem továbbá, hogy a nyilatkozat az önkéntes tevékenységem befejezését követően is kötelez 5 éves elévülési idő idejére titoktartási kötelezettségem betartására erről szóló külön megállapodás nélkül is.
  6. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, illetve a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  7. A jelen nyilatkozatot, teljesen befolyásmentesen, mint akaratommal mindenben megegyezőt helybenhagyólag és önként tettem.
  8. A jelen nyilatkozatot írásban 2 (kettő) tanú által hitelesített aláírásommal 5 munkanapon belül eljuttatom.

Kelt .........................................., 20... év ................................ hónap .... nap.

............................................................
Önkéntes      

Előttünk mint tanúk előtt:
Név:................................................ ................................................
Cím:................................................................................................
Aláírás:...............................................................................................